استاتوس , ترول و عکس هایی جدید از اف بی http://facebooklovers.mihanblog.com 2020-08-05T12:05:34+01:00 text/html 2014-02-27T16:08:30+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید آهنگ های جدید سایت ها http://facebooklovers.mihanblog.com/post/62 <SPAN style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">"غلط کردم" از محسن چاوشی</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">"لعنت به من" از مازیار فلاحی</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">آهنگهای بعدی به زودی :</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">"گوه خوردم" محسن یگانه</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">"نمودی مارو" از سیروان خسروی</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: large Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">"ریدی تو حلقم" از مجید خراطها :|</SPAN></SPAN> text/html 2014-02-27T16:07:43+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید کلیپس اهدایی http://facebooklovers.mihanblog.com/post/61 <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>مورد داشتیم دختره مرگ مغزى شده</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>خانوادش كلیپسشو إهدا كردن</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV></STRONG></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"></DIV></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT> text/html 2014-02-27T16:07:11+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید پشمک فروش http://facebooklovers.mihanblog.com/post/60 <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>پشمکﺧﺮﯾﺪﯾﻢ، ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ:</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ، ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺴﻦ</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>ﻭﺟﺪﺍنا ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﻮ ﺯﺣﻤﺖ بیافتن ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺸﻤﮏ!</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>حاجی ها... مچکـــریم!</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV><BR class=Apple-interchange-newline></STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV> text/html 2014-02-27T16:05:20+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید دقیقا پلی لیست من http://facebooklovers.mihanblog.com/post/59 <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>یه قانونی هست که میگه :</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>همیشه یه آهنگ توی پِلی لیستت هست که همیشه ازش رد میشی</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>اما هیچ وقت پاکش نمی کنی!</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV> text/html 2014-02-27T16:04:51+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید عاشقانه های پاکستانی http://facebooklovers.mihanblog.com/post/58 <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>میدونی چرا موقع انفجار چشمات بسته میشه؟؟!</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>چون بهترین لحضه های زندگی دیدنی نیست...</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <DIV> <DIV><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>از عاشقانه های یک پاکستانی :))</STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV><BR class=Apple-interchange-newline></STRONG></FONT></DIV></DIV></FONT></FONT></FONT></DIV> text/html 2014-02-27T16:03:28+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید غلط نامه ی 1 http://facebooklovers.mihanblog.com/post/57 <P align=center><IMG alt=http://www.uploadax.com/images/31097042680879028574.jpg src="http://www.uploadax.com/images/31097042680879028574.jpg"></P> text/html 2014-02-09T10:14:02+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید توصیف دختر فامیل http://facebooklovers.mihanblog.com/post/56 <DIV id=id_52f7542391e176e07613733 class="text_exposed_root text_exposed">ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺩﺧﺘﺮ یکی اﺯ اﻗﻮاﻡ <BR>ﺑﺮای من.<BR><BR>.<BR>.<BR><SPAN class=text_exposed_show>.<BR>.<BR>.<BR><BR>ﻗﺪﺵ اﻧﺪاﺯﻩ ﺧﻮﺩﺗﻪ ...<BR><BR>ﻫﻴﻜﻠﺸﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﺩﺗﻪ ...<BR><BR>ولی ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ</SPAN></DIV> text/html 2014-02-09T10:09:55+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید رانندگی زنا http://facebooklovers.mihanblog.com/post/55 مرد باید وقتی خانومش رانندگی میکنه از مرگ نترسه text/html 2014-02-09T10:08:22+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید دیر دفنم کنید http://facebooklovers.mihanblog.com/post/54 پس ازمرگم مرا زود ب خاک نسپارید .. دوستانم عادت دارند ازسرغرور دیربیایند .... text/html 2014-02-09T06:13:23+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید عکس پسران علی کریمی http://facebooklovers.mihanblog.com/post/53 <p align="center">عکس <font color="#990000"><strong>پسران علی کریمی</strong> </font>( جادوگر فوتبال ایران ) که در اینستاگرام شخصی علی کریمی قرار گرفته است .</p><p align="center">مینی جادوگران <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></p><p align="center">Ali Karimi's Son</p><p align="center"><a title="" href="http://www.nices.ir/" target="_blank"><img border="0" hspace="0" alt="عکس بچه های علی کریمی" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8112588050/pesaran_ali_karimi_www_nices_ir.jpg"></a></p> text/html 2014-02-09T06:10:31+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید عکس محسن مسلمان در اینستاگرامش http://facebooklovers.mihanblog.com/post/52 عکس <font color="#990000"><strong>محسن مسلمان</strong> </font>به همراه خواهرزاده اش که در اینستاگرام شخصی اش قرار گرفته است .<p align="center"><a title="" href="http://www.nices.ir/" target="_blank"><a title="" href="http://www.nices.ir/" target="_blank"><img border="0" hspace="0" alt="محسن مسلمان" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8112559368/Mohsen_mosalman_www_nices_ir.png"></a></p><p align="center">عنوان این عکس * محسن مسلمان آسانسور معروف با عشق دایی * ذکر شده که خیلی کنجکاوم بدونم آسانسور معروف یعنی چی ؟؟؟</p> text/html 2014-02-02T21:28:16+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید احترام http://facebooklovers.mihanblog.com/post/51 <font size="2"><p><font size="2">متاسفانه اغلب احترامایی که واسه آدما قائلم<br>از جنس احترامیه <br>که&nbsp; موقع رانندگی<br>واسه یه نیسان آبی قائلم!!!</font> </p></font> text/html 2014-02-02T21:26:09+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید حسرت http://facebooklovers.mihanblog.com/post/50 <p><font size="2">هیچ وقت حسرت سه چیزو نخورید:<br><br>۱) قیافه<br>۲) تیپ<br>۳) <br>جذبه<br>ما که داریم به کجا رسیدیم.<img src="http://blogfa.com/images/smileys/10.gif" height="18"><br>والاااااااااااا</font> </p> text/html 2014-02-02T21:23:25+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید دختر به پدر نیاز دارد http://facebooklovers.mihanblog.com/post/49 <p style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class=" "><span style="line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="AR-SA">دختر به پدر نیاز دارد; پدری که به او اطمینان بدهد که وقتی می گوید <br>اوضاع رو به راه خواهد شد، حتما اینگونه می شود.</span></p><br><p style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class=" "><span style="line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> </span><span style="line-height: 19.97px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 19px;">دختر <br>به پدر نیاز دارد...</span></p> text/html 2014-02-02T20:41:10+01:00 facebooklovers.mihanblog.com نوید زمین خوردنای مااه دیگه http://facebooklovers.mihanblog.com/post/48 <p style="text-align: center;"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">من هر&nbsp; وقت زمین میخورم به جای اینکه ببینم کجام <br>داغون شده</font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br>فقط&nbsp; نگاه میکنم دورم کسی نباشه.</font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br>بعد&nbsp; که میام خونه میبینم دستم قطع شده!!!</font></p>